Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αποτελούν το θεσμικό εργαλείο για την αξιολόγηση των επιπτώσεων από σχεδιαζόμενα έργα και σχέδια στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Στην Μ.Π.Ε. καταγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του έργου, τα είδη και τα ενδιαιτήματα της περιοχής μελέτης, τα χαρακτηριστικά του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που δύνανται να επηρεάσουν ή να επηρεαστούν από το έργο. Ο σκοπός της Μ.Π.Ε. είναι να εντοπιστούν πιθανές επιπτώσεις και να προταθούν περιβαλλοντικοί όροι, μέτρα αντιμετώπισης και αντισταθμιστικά μέτρα.

Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθορίστηκε για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο το 1985 με την Κοινοτική Οδηγία 85/337/ΕΕΚ και έκτοτε έχει τροποποιηθεί 3 φορές. Οι τροποποιήσεις της έχουν κωδικοποιηθεί στην (ισχύουσα πλέον) Κοινοτική Οδηγία 2011/92/ΕΚ. Στην Ελλάδα, ο τρόπος εκπόνησης και το περιεχόμενο των Μ.Π.Ε. τροποποιήθηκε ανάλογα τα τελευταία 30 χρόνια για να καλύψει τις εξελισσόμενες κοινοτικές απαιτήσεις. Σήμερα, η περιβαλλοντική αδειοδότηση καθορίζεται με τον Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» και τις επεξηγηματικές και ρυθμιστικές διατάξεις αυτού.

Έχοντας σημαντική εμπειρία στη διαχείριση έργων και στην εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μπορώ να αναλάβω τη διαχείριση μιας επένδυσης σε οποιοδήποτε στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας. Επιπλέον, μπορώ να συμμετέχω σε ευρύτερες ομάδες μελέτης ως ειδικός σε θέματα διατήρησης της φύσης ή σε αντικείμενο που θα συζητηθεί ανά περίπτωση.


ΣΧΕΤΙΚΟ: Μελετητική Εμπειρία