Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις

Για έργα και δραστηριότητες που πρόκειται να υλοποιηθούν εντός περιοχών του Δικτύου Natura 2000 απαιτείται η εκπόνηση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.). Η Ε.Ο.Α. συντάσσεται είτε όταν η ρύθμιση της άσκησης δραστηριοτήτων ή των επιτρεπόμενων χρήσεων γης στην υπό εξέταση προστατευόμενη περιοχή δεν έχει ακόμη θεσμοθετηθεί (έκδοση Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης προστασίας), είτε όταν υπάρχει έλλειψη στοιχείων.

Η Ε.Ο.Α. αποτελεί εξειδικευμένη μελέτη, η οποία επισυνάπτεται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως παράρτημα, και αφορά στην εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του υπό εξέταση έργου ή δραστηριότητας σε σχέση με τους στόχους διατήρησης της προστατευόμενης περιοχής. Αξιολογείται δηλαδή εάν τα κριτήρια με βάση τα οποία εντάχθηκε η περιοχή στο Δίκτυο Natura 2000 επηρεάζονται από το έργο, σε ποιόν βαθμό και αν με την κατασκευή και λειτουργία του έργου τα εν λόγω κριτήρια συνεχίζουν να πληρούνται.

Η Ε.Ο.Α. καλύπτει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του Άρθρου 6 της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Οδηγία των Οικοτόπων). Στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε τυπικά ως αναπόσπαστο παράρτημα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με το Ν. 4014/2011 και οι προδιαγραφές της εξειδικεύτηκαν με την Υ.Α. 170225/2014.

Έχοντας συμμετάσχει σε πληθώρα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για μεγάλα έργα (κατηγορίες Α1 & Α2) που χωροθετούνται σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000, έχω αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην εκτίμηση των επιπτώσεων σε σχέση με τους στόχους διατήρησης των προστατευόμενων περιοχών. Επιπλέον κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μου με την ΟΙΚΟΜ Μελετητική Περιβάλλοντος ΕΠΕ συνέβαλα στην διαμόρφωση μεθοδολογιών για τέτοιου είδους μελέτες.

Αν και η μεθοδολογία αξιολόγησης (πρέπει να) είναι κοινή στο σύνολο του Δικτύου Natura 2000 στον ευρωπαϊκό χώρο, οι απαιτήσεις μιας Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης ποικίλουν ανάλογα με τη φύση του έργου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οικείας προστατευόμενης περιοχής. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου για να συζητήσουμε τις απαιτήσεις της επένδυσης σας.


ΣΧΕΤΙΚΟ: Μελετητική Εμπειρία