Οικολογία Πεδίου

Η καταγραφή και αξιολόγηση ειδών και ενδιαιτημάτων είναι βασική για την ορθή διαχείριση έργων, μελετών και προγραμμάτων. Τα βιβλιογραφικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επικαιροποιούνται με βάση την πραγματική εικόνα των πληθυσμών στο πεδίο, όπως αυτή προκύπτει από στοχευμένες καταγραφές στην περιοχή μελέτης. Η συλλογή πρωτογενών στοιχείων πεδίου είναι απαραίτητη για πλήθος μελετών και προγραμμάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται η συλλογή στοιχείων στο πλαίσιο:

 • Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 • Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών.
 • Σχεδίων Διαχείρισης.
 • Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων.
 • Οικολογικών Μελετών Βάσης.
 • Έργων και προγραμμάτων παρακολούθησης ειδών και ενδιαιτημάτων (monitoring).
 • Έχοντας σημαντική εμπειρία στην οικολογία πεδίου τόσο λόγω της ακαδημαϊκής όσο και της επαγγελματικής μου πορείας μπορώ να αναλάβω τις ακόλουθες εργασίες:

 • Καταγραφές ερπετών και αμφιβίων.
 • Καταγραφές βλάστησης & τύπων οικοτόπων.
 • Καταγραφές χερσαίων αρθροπόδων.
 • Καταγραφές ορνιθοπανίδας.
 • Επιπλέον, σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων, μπορώ να αναλάβω καταγραφές πεδίου και για άλλες ταξινομικές ομάδες (π.χ. εδαφόβια θηλαστικά, χειρόπτερα), οπότε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.


  ΣΧΕΤΙΚΟ: Μελετητική Εμπειρία