Οικολογική Χαρτογράφηση

Η ανάλυση και παρουσίαση της γεωγραφική πληροφορίας αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της περιβαλλοντικής μελέτης και έρευνας. Αυτό αντανακλάται και στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων. Έχοντας κατασκευάσει χάρτες για μεγάλο αριθμό περιβαλλοντικών μελετών μπορώ να αναλάβω χαρτογραφικές εργασίες σχετικά με:

  • Την χαρτογράφηση βλάστησης & τύπων οικοτόπων.
  • Την αποτύπωση της παρουσίας ειδών.
  • Την κατασκευή χαρτών για την εξάπλωση και την κατανομή ειδών.
  • Τη συλλογή πρωτογενών περιβαλλοντικών/ οικολογικών γεωγραφικών δεδομένων στο πεδίο.
  • Την επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων και την παράδοση της σχετικής γεωγραφικής πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή.
  • Την οπτικοποίηση πρωτογενών ή υφιστάμενων γεωγραφικών δεδομένων και την παράδοση τελικών θεματικών χαρτών.

  • ΣΧΕΤΙΚΟ: Μελετητική Εμπειρία