Έρευνα

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

Οικολογικές, συμπεριφορικές και φυσιολογικές προσαρμογές σαυρών σε περιβάλλοντα κυμαινόμενης θήρευσης.

Επιβλέπων καθηγητής

Παναγιώτης Παφίλης
Επίκουρος Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας.

Ακαδημαϊκό Ίδρυμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας

Έναρξη

Φεβρουάριος 2014

Διάρκεια εκπόνησης

6 εξάμηνα

Περίληψη

Οι σαύρες, που χρησιμοποιούνται ευρύτατα ως οργανισμοί – πρότυπα στους περισσότερους κλάδους της βιολογίας, έχουν αναπτύξει μεγάλο εύρος αντιθηρευτικών τακτικών έναντι των εχθρών τους. Από την απλή διαφυγή μέχρι την αυστηρά εξειδικευμένη αυτοτομία (εκούσια αποκοπή τμήματος ή ολόκληρης της ουράς) επιλέγουν να ενεργοποιήσουν μέρος ή συνδυασμό των αμυντικών μηχανισμών που διαθέτουν ανάλογα με το περιβάλλον που διαβιούν.

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι να ελεγχθεί κατά πόσο παράγοντες όπως η θηρευτική πίεση, η απομόνωση και η ετερογένεια του ενδιαιτήματος επηρεάζουν τις οικολογικές, συμπεριφορικές και φυσιολογικές αποκρίσεις & προσαρμογές των σαυρών. Προς αυτή την κατεύθυνση θα επιχειρηθεί η ποσοτικοποίηση τέτοιων παραγόντων μέσω παρατηρήσεων στο πεδίο (ετερογένεια του ενδιαιτήματος), ειδικών δειγματοληπτικών διατάξεων (θηρευτική πίεση) και άλλων κατάλληλων τεχνικών. Όσον αφορά στις αποκρίσεις των σαυρών, θα εξεταστούν η τάση προς διαφυγή (Flight initiation distance, FID) - με μέτρηση της ελάχιστης απόστασης απόδρασης, η ταχύτητα διαφυγής - μέσω ειδικά σχεδιασμένης διάταξης φωτοκυττάρων και ο τρόπος διαφυγής - με μαγνητοσκόπηση και ποσοτικοποίηση της κίνησης των σαυρών. Επιπλέον θα μελετηθεί η απόδοση της αυτοτομίας, ο χρόνος της κίνησης του τμήματος της ουράς μετά τον ακρωτηριασμό και η μορφολογική διαφοροποίηση των ουρών. Τέλος θα αναλυθούν ανατομικές διαφοροποιήσεις που σχετίζονται με τις αντιθηρευτικές προσαρμογές.